Pro Deo

Dit kantoor behandelt ook Pro Deo zaken.
Cliënten die voldoen aan de voorwaarden om een pro deo advocaat te bekomen, worden, al naargelang de beslissing van het pro deo bureau, kosteloos of gedeeltelijk kosteloos geholpen.

PRO DEO VOORWAARDEN:
Rechtzoekenden waarvan het inkomen zich bevindt onder bepaalde grenzen.
U vindt de inkomensgrenzen hieronder in de tabel (cijfers geldig vanaf 1 september 2016).

Alleenstaand
volledige kosteloosheid max. € 978,00 netto/maand
gedeeltelijke kosteloosheid tussen € 978,00 en € 1.255,00 netto/maand
Gehuwd, samenwonend of alleenstaand met persoon ten laste
volledige kosteloosheid max. € 1.255,00 netto/maand (=gezinsinkomen)
voorbeeld: 1 persoon:   € 1.428,48
2 personen:   € 1.601,96
3 personen:   € 1.775,44
gedeeltelijke kosteloosheid tussen € 1.255,00 en € 1.531,00 netto/maand (=gezinsinkomen)
voorbeeld: 1 persoon:   € 1.704,48
2 personen:   € 1.877,96
3 personen:   € 2.051,44
(€173,48 = 15% van € 1.156,53 = € 163,47 pp ten laste)
Rechtzoekende waarvan vermoed wordt dat hij onvermogend is:
•degene die bedragen geniet uitgekeerd als leefloon of als maatschappelijke bijstand, op voorlegging van de geldige beslissing van het betrokken openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn;
• degene die bedragen geniet uitgekeerd als gewaarborgd inkomen voor bejaarden, op voorlegging van het jaarlijks attest van de Rijksdienst voor Pensioenen;
• degene die een vervangingsinkomen voor gehandicapten geniet, op voorlegging van de beslissing van de minister tot wiens bevoegdheid de sociale zekerheid behoort of van de door hem afgevaardigde ambtenaar;
• hij die een kind ten laste heeft dat gewaarborgde kinderbijslag geniet, op voorlegging van het attest van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers;
• de huurder van een sociale woning die huur betaalt die overeenkomt met de helft van de basishuur;
• de minderjarige op voorlegging van zijn identiteitskaart of van enig ander document waaruit zijn staat blijkt;
Rechtzoekende waarvan vermoed wordt dat hij onvermogend is, behoudens tegenbewijs (weerlegbaar vermoeden):
• de vreemdeling, voor wat betreft de indiening van het verzoek tot machtiging van verblijf, of van een administratief of rechterlijk beroep tegen een beslissing die genomen werd met toepassing van de wetten betreffende de toegang, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, op voorlegging van bewijsstukken;
• de asielaanvrager of de persoon die verklaart of vraagt om als vluchteling te worden erkend of die een aanvraag indient van het statuut van ontheemde, op voorlegging van bewijsstukken;
• de persoon tijdens de procedure van collectieve schuldenregeling, op voorlegging van de beschikking van toelaatbaarheid, ongeacht de aard van de procedure;
• de persoon geconfronteerd met overmatige schulden met het oog op de inleiding van een procedure van collectieve schuldenregeling en mits een schriftelijk ondertekende verklaring van de overmatige schulden;
• de gedetineerde;
• de beklaagde bedoeld in de wet betreffende de onmiddellijke verschijning;
• de geesteszieke die het voorwerp heeft uitgemaakt van een maatregel voorzien in de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke.

Opmerking:

* Gedeeltelijke kosteloosheid betekent dat de cliënt eenmalig een door het pro deo bureau bepaald bedrag, betaalt (meestal tussen € 75 en € 125).

*Wie in aanmerking komt voor de gehele of gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand moet aan zijn advocaat wel een forfaitaire vergoeding betalen van:

      • 20 euro per aanstelling
      • 30 euro per aanleg voor elke gerechtelijke procedure

Sommige categorieën zijn vrijgesteld van die forfaitaire bijdrage.

*De persoon die de gedeeltelijke kosteloze juridische tweedelijnsbijstand geniet, betaalt naast de forfaitaire vergoeding(en) ook een bedrag aan zijn advocaat tussen de 25 euro en de 125 euro.

* Voor de inkomensvoorwaarden worden alle inkomsten van alle samenwonende personen samengeteld.